menu
Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

O zbore

Umelecký vedúci zboru

prof. PaedDr Milan Pazúrik, CSc. (1950) absolvoval v roku 1974 Pedagogickú fakultu a od tohoto roku je členom katedry hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V rokoch 2005-2009 bol aj jej vedúcim katedry. Od počiatku sa venuje zborovému spevu, hudobnej pedagogike. V roku 1981 získal titul PaedDr.,v roku 1989 obhájil na PdF Karlovej univerzite v Prahe kandidátsku dizertačnú prácu v oblasti zborového spevu a v roku 1997 sa na PF UMB habilitoval na docenta v oblasti zborového spevu na vysokých školách a v roku 2007 po úspešnej inaugurácii v Ústí nal Labem v Českej republike prevzal titul a dekrét univerzitného profesora z rúk prezidenta ČR V. Klausa.

V roku 1987 absolvoval študijný pobyt na hudobno-pedagogickom inštitúte v Kyjeve (ZSSR) u prof. Avdejevského a doc. A. G. Bolgarského a v roku 1993 na Wyszej pedagogicznej szkole v Bydgoszczi (Poľsko) u prof. S. Matczaka, kde koncertoval i s Akademickým speváckym zborom WPS. Študíjné pobyty absolvoval aj v Belforte (Francúzsko), Barcelone (Španielsko), Báčskom Petrovci (Srbsko-Vojvodina). Olomouci, Ústí nad Labem a Prahe (Česká republika). Pôsobí ako dirigent v speváckych zboroch Mladosť pri PF UMB, Collegium Cantus DMS v Banskej Bystrici a v Speváckom zbore mesta Brezna. Je členom a v súčasnosti i predsedom predstavenstva Speváckeho zboru slovenských učiteľov pri Domove Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach. V oblasti zborového spevu sa podieľa publikačne, umelecky i organizačne. Je zakladateľom festivalov Akademická Banská Bystrica, Horehronské slávnosti zborového spevu v Brezne, Festivalu speváckych zborov Matice slovenskej, Adventných stretnutí akademických speváckych zborov a medzinárodných sympózií o zborovom speve CANTUS CHORALIS SLOVACA. Je odborným poradcom pre FIMU (Medzinárodný festival univerzitnej hudby) pre strednú Európu a krajiny V4. Pravidelne organizuje v spolupráci s MS, NOC a UMB letné dirigentské kurzy. Bol členom Poradného zboru pri NOC v Bratislave a člen predstavenstva Asociácie speváckych zborov Slovenska v Košiciach. Je členom medzinárodných a domácich odborných porôt na rôznych podujatiach a festivaloch speváckych zborov. V zmysle spoločenských uznaní je držiteľom Ceny primátora mesta Brezna, Ceny mesta Brezna a titulu Čestný občan mesta Brezna.